Oferta

Firma „Posiadłość” zapewnia kompleksową obsługę administrowania i zarządzania nieruchomościami.

W każdym przypadku nasze kompetencje i zakres obowiązków regulowane są stosowną umową. Pragniemy spełniać oczekiwania naszych klientów i w możliwie najlepszy sposób reprezentować ich interesy, dlatego wszelkie ważne decyzje zawsze z nimi konsultujemy.

Poniżej przedstawiamy zasadnicze elementy składające się na oferowane przez nas usługi.

I. Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych

1. Administrowanie i zarządzanie:

 • • prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji nieruchomości
 • • przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań wspólnoty
 • • przygotowywanie projektów uchwał
 • • nadzór nad utrzymaniem porządku w części wspólnej nieruchomości
 • • pomoc w uzyskaniu środków na cele remontowe
 • • prowadzenie i aktualizowanie wykazu właścicieli i najemców
 • • negocjowanie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów
 • • dyżury administratorów

2. Obsługa księgowa:

 • • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, rozliczeń okresowych i sprawozdań rocznych
 • • windykacja należności
 • • przechowywanie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej
 • • rozliczanie podatkowe właścicieli lokali wynajmowanych
 • • bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, kosztach remontów etc.
 • • informowanie Klienta o aktualnym stanie jego zobowiązań wobec wspólnoty przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Spółki

3. Obsługa techniczna:

 • • zlecanie i nadzorowanie bieżących prac konserwacyjnych
 • • przygotowywanie i nadzór nad realizacją planów remontowych
 • • pozyskiwanie wykonawców usług remontowo-budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów
 • • przeprowadzanie obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych
 • • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku

II. Pełna obsługa wynajmu dla właścicieli budynków czynszowych i lokali pod wynajem

 • • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
 • • pozyskiwanie najemców
 • • ustalanie warunków najmu
 • • badanie wiarygodności klientów
 • • przygotowywanie projektów umów, ew. zastępowanie właściciela przy zawieraniu umowy
 • • wprowadzanie najemcy do lokalu
 • • zakup mebli, wyposażenia lokalu
 • • kontrola sposobu korzystania z lokalu przez najemcę
 • • rozliczanie liczników
 • • ewidencja, kontrola i windykacja należności za użytkowanie lokalu
 • • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • rozliczanie kaucji zabezpieczających
 • • wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych
 • • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów z najmu
 • • rozliczanie podatku PIT właściciela
 • • doradztwo prawne i administracyjne w bieżących sprawach

III. Kompleksowa obsługa nieruchomości komercyjnych

 • • utrzymanie porządku i czystości
 • • zapewnienie ochrony
 • • nadzór nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych
 • • obsługa umów z dostawcami mediów
 • • prowadzenie ewidencji użytkowników
 • • rozliczanie mediów
 • • rozliczanie kosztów utrzymania
Na życzenie właściciela zajmujemy się również:
 • • zawieraniem i rozliczaniem umów najmu
 • • sporządzaniem protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • rozliczaniem kaucji
 • • prowadzeniem remontów i modernizacji

IV. Doradztwo, pomoc prawna i administracyjna

Wszystkim klientom, którzy korzystają z naszych usług administrowania i zarządzania zapewniamy bezpłatną pomoc prawną w zakresie bieżących i podstawowych spraw związanych z nieruchomością.

Świadczymy również dodatkowe usługi prawne zarówno dla naszych stałych klientów, jaki i dla klientów zewnętrznych. W ramach indywidualnie zawieranej umowy lub rozszerzenia zakresu już obowiązującej, zajmujemy się:

 • • prowadzeniem spraw administracyjnych i sądowych dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • • prowadzeniem spraw odzyskiwania nieruchomości przejętych dekretem warszawskim lub wywłaszczonych
 • • prowadzenie spraw eksmisyjnych i o zapłatę należności
 • • uzyskiwaniem niezbędnych ekspertyz i opinii
 • • organizowaniem nadbudowy, przebudowy budynku i lokali
 • Przedstawione powyżej zakresy oferowanych usług stanowią jedynie przykładowe rozwiązania. Szczegółowe zapisy umów omawiane są bezpośrednio z zainteresowanym klientem. Pozostajemy otwarci na sugestie naszych klientów i kształtujemy zakres świadczonych usług przede wszystkim pod kątem realizacji indywidualnych potrzeb każdego zainteresowanego współpracą podmiotu.

podzial

adres